Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim - edycja 2” jest Projektem realizowanym przez Powiat Milicki razem z Zespołem Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu.

Okres realizacji: 01.03.2020 – 31.12.2021
Wartość projektu wynosi 1 538 104,21 zł, z czego wartość wkładu UE wynosi 1 307 388,21 zł.
Planowane rezultaty Projektu: Minimum 85% UP podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, placówka objęta projektem zostanie doposażona w niezbędny sprzęt.

jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realzację zajęć specjalistycznych dla 120 uczniów (min. 38% dziewcząt) i staży dla 108 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli (2 K) w okresie od III 2020 do XII 2021.

Beneficjentami Projektu są:

  1. Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu,
  2. Grupę docelową stanowi 120 uczniów i 4 nauczycieli Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu.

Zadania planowane do realizacji w ramach Projektu obejmują:

  1. Szkolenie dla nauczycieli "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D",
  2. Szkolenie "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D",
  3. Szkolenie "Projektowanie grafiki komputerowej"”,
  4. Szkolenie "Prowadzenie obsługi biura",
  5. Organizacja praktycznych form nauczania – 90% uczniów objętych wsparciem odbędzie staż u pracodawcy,
  6. Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku – tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów/ wyposażenie szkoły z projektu.

Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim - edycja 2” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie, 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.